Ako funguje TELEPATICKÁ komunikácia?


Ako funguje TELEPATICKÁ komunikácia?

Je to rozhovor na úrovni duší, medzi dvoma alebo viacerými dušami. Odlišuje sa však od slovnej výmeny v rozhovoroch dvoch alebo viacerých ľudí. Aj tie najkrajšie formulované slová vždy nadobúdajú individuálne zafarbenie osoby, ktorá ich vyslovuje. Sú presiaknuté jej myšlienkami, emóciami, životnými skúsenosťami nadobudnutými v duálnom svete, originalitou jej svetonázoru a chápaním podstaty situácií.
To isté sa deje s osobou, ktorej sú určené. Tá ich vníma zo svojej životnej pozície a z úrovne svojho duchovného rozvoja. To je dôvodom častých nedorozumení a neporozumení medzi ľuďmi zdanlivo v jednoduchých veciach. Čo je pre jedného samozrejmá a zažitá skúsenosť, sa pre iného javí ako objavenie nových a pre neho nezvyčajných poznatkov.

Po vypočutí tej istej informácie, pozretí toho istého filmu alebo prečítaní tej istej knihy ľudia často získajú úplne iné dojmy a niekedy vyvodia úplne opačné závery.
Deje sa to preto, lebo každý z nich je na svojej vlastnej úrovni rozvoja, poznania a životných lekcii.
 
Preto človek zo všetkého videného alebo počutého extrahuje iba to, čo je pripravený vnímať svojim VEDOMÍM.
 
Tak funguje zákon príťažlivosti a preto môže byť také ťažké presvedčiť niekoho o tom, čo je Vám už samozrejmé (vidíme to v školách u žiakov, ale aj v celej spoločnosti v rôznych oblastiach života).

Ak sú vibrácie druhého človeka iné, potom ani pri všetkej svojej túžbe nebude schopný prijať a poňať pre neho nové POZNANIE, ktoré presahuje rámec duálneho sveta. Jeho reakcia môže byť nanajvýš neadekvátna od podráždenia, výsmechu až po hnev a agresiu.
 
Čo sa však deje počas TELEPATICKEJ komunikácie, keď rozhovor prebieha na úrovni duší?

Ľudská duša nikdy nemôže zostúpiť do nižších svetov. Pomôcť človeku dostať sa na jej úroveň môže iba vtedy, ak ju počuje. Preto dvaja ľudia, ktorí dosiahli úroveň vibrácií svojej duše, už spadajú do unipolárneho energetického poľa, priestoru, kde si môžu slobodne a prirodzene vymieňať myšlienky a emócie, ktoré si navzájom odovzdávajú vo forme informačných a energetických balíčkov.
 
Každý z nich ich dešifruje v súlade so svojimi individuálnymi vlastnosťami, ale na inej úrovni uvedomenia bez prímesí duality (delenia na dobré a zlé) Ďalším obrovským plusom telepatickej komunikácie je, že bez slov rozumiete človeku akejkoľvek národnosti aj bez znalosti jazyka jeho krajiny ako aj predstaviteľom mimozemských civilizácií, pretože v tomto prípade čítate ich zámer.
 
Aj keď pre mnohých je to ešte náročné pochopiť, pretože sme zvyknutí všetko dávať do slov, príde čas, keď sa tieto znalosti stanú každodennou praxou a prirodzeným spôsobom komunikácie pre každého.
 
TELEPATICKÁ komunikácia je hlavnou témou vzdelávania v našej SPIRITUAL ACADEMY a tak dôležitá, vo Veku Vizionárskeho Vodnára..
 
Sme nútení navyšovať vibrácie.
 
Keď hovoríme o zvyšovaní vibrácií, hovoríme zároveň o zmene frekvencie. Ešte dlho predtým, než začneme hovoriť alebo zverejňovať nové informácie, už prebiehajú energetické konverzácie.
 
Našej komunikácii porozumejú ľudia s podobnou frekvenciou.
 
ĎAKUJEM za každé zdieľanie 🙏🏼 S láskou a úctou Yvette - autorka a lektorka vzdelávacích programov na mieru ©2024
 
 
 
Naše SEBArozvojové programy a zážitkové pobyty - tréningy na mieru..
 
ČAS kedy je potrebné zmeniť prostredie pre svoj osobnostný rast..CestaSebapoznania 👇🏼